Word of the Week‎ > ‎

สัมมนา

โพสต์9 มิ.ย. 2553 23:50โดยนายอำนาจ มณีดุลย์
รากศัพท์ภาษาบาลี สํ + มน หรือ สํ + มนา

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไว้ว่า คือการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้

สัมมนา หมายถึง การเข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในอันที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกัน หรือหาข้อยุติร่วมกัน