แบบทดสอบ เรื่อง if

คำสั่ง   ใ้ห้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ทดสอบโปรแกรม  และให้เขียน source code ที่นักเรียนโปรแกรม  ลงในกระดาษคำตอบ  พร้อมวาดการออกแบบหน้าจอ

โจทย์  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการตัดเกรด  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้

 คะแนนคะแนน
เกรด
 049
 0
 5059
 1
 6069
 2
 7079
 3
 80100
 4

Comments