แบบฝึกทักษะโปรแกรม

โจทย์ระคน  เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม

กติกา  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมในเครื่องและเขียน source code  ลงในกระดาษ  (เก็บคะแนน 5 คะแนน)

โจทย์ที่  1  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมแสดงผลหาค่า summation ของเลขจำนวนคู่  ตั้งแต่ 500 ถึง  1000

โจทย์ที่ 2  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม random  ค่าตัวเลขที่มีค่าระหว่าง 10 ถึง 16  โดยให้แสดงผลเป็นตัวเลข font ansana new ขนาด  24 point

โจทย์ที่  3  ให้นักเรียนฌขียนโปรแกรมสูตรคูณ  โดยป้อนตัวเลขเข้าไปและจะแสดงผลเป็นผลคูณ  ตั้งแต่ 1 -12 

โจทย์ที  4  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมตัดสินผลคะแนนเป็นเกรด  โดยมีเงื่อนไขเหมือนกับการตัดเกรดของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

โจทย์ที่  5  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมแสดงดังภาพ


โจทย์ที่ 6  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม ดังภาพ


Comments