รายการหน้งสือประกอบ Reading List


แสดง 1 รายการ
ผู้แต่งชื่อหนังสือ/สื่อรายละเอียด
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ผู้แต่งชื่อหนังสือ/สื่อรายละเอียด
รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์ หลักการจัดสัมมนาการศึกษา หนังสือเล่มนี้มีวัตุประสงค์ให้เป็นตำราหรือหนังสือสำหรับผู้สอนเป็นแนวทางการสอน และให้นักศึกษาใช้อ่านแทนการฟังบรรยาย เพื่อเรียนรู้กระบวนการสัมมนาและเป็นพื้นฐานการปฏิบัติหรือฝึกทักษะ ให้ดำเนินการจัดสัมมนาตามโอกาสที่เหมาะสม 
แสดง 1 รายการ