กิจกรรมการเรียน#32

 คำสั่ง while
while เป็นคำสั่ง loop ประเภทหนึ่ง  บางครั้งเราอาจไม่ทราบค่าเริ่มต้นที่แน่นอน  ทราบเพียงแต่เงื่อนไขบางอย่างเท่านั้น จึงจำเป็นต้องมีคำสั่ง while  ข้น

รูปแบบ


while (เงื่อนไข) {
คำสัง
}

ตัวอย่าง

while (x *  x<5000)
{
   x+=1;
}

หรือ

i=1;
while (i<=10)
{
listbox1.items.add(i.tostring());
i++;
}


แบบฝึก
ข้อ 1
int i=1, sum = 0;
            string st = "";
            Random x = new Random();  // Object 
            while (i <= 5)
            {
                int num = x.Next(10);  // 0-10
                sum = sum + num;
                st=st+num.ToString()+"\n";
                i++;
            }
            richTextBox2.Text = st;
            label3.Text = sum.ToString();

ข้อ 2
int count = 1;   //
 
            Random rnd = new Random();
            rndNum = rnd.Next(10);
            inputBox f2 = new inputBox();
            string SN  =  f2.ShowInputBox("  0-9  ");
            int Num = int.Parse(SN);
 
            label2.Text = "  " + count + "  "; // 
 
            while((Num!=rndNum) && (Num<10)){
                
                MessageBox.Show ("  ",""
,MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Stop );
                SN = f2.ShowInputBox("  0-9 ");
                Num = int.Parse(SN);
 
                count++;  // 
                label2.Text = "  " + count + "  ";  //
                
            }
     
         if (Num < 10)
            {
                MessageBox.Show(" D  (", ""
,MessageBoxButtons.OK ,MessageBoxIcon.Information);
            }
            else 
            {
                MessageBox.Show("  ",
"",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Warning);
            }

ข้อ 3  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม สูตรคูณ
ข้อ  4 ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเปลี่ยนองศาเซนเซียลเป็นฟาเรนไฮน์
คำสั่ง  do ... while
do ... while  เป็นคำสั่ง loop  โดยมีการตรวจสอบเงื่อนไขท้าย loop  แสดงว่าคำสั่ง do... while ทำงานตามคำสั่ง  อย่างน้อย  1 ครั้ง ดังนั้น loop  ประเภทนี้เหมาะสมกับการสั่งให้ทำงานก่อนแล้วจึงตรวจสอบ

รูปแบบ

do {
คำสั่ง
}
while (เงื่อนไข)

ตัวอย่าง
int  sum = 0;
int i =0;
do {
sum+=1;
i++;
}
while(i<100);


แบบฝึกข้อ 1
 int i = 1, sum = 0;
            string st = "";
            Random x = new Random();  // Object 
            do
            {
                int num = x.Next(10);  // 0-10
                sum = sum + num;
                st = st + num.ToString() + "\n";
                i++;
            } while (i <= 5);
            richTextBox3.Text = st;
            label4.Text = sum.ToString();
ข้อ 2  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมสูตรคูณ
ข้อ  3 ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเปลี่ยนองศาเซนเซียลเป็นฟาเรนไฮน์

โจทย์พิเศษ
ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมสามเหลี่ยมหรรษา  (สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารสำหรับครู  หน้า 333


Comments