กิจกรรมการเรียน#31

switch .... case

รูปแบบ

switch (สิ่งที่ต้องการตรวจสอบ) {

case ค่าที่  1:
     คำสั่ง;
     break;

case ค่าที่  2:
     คำสั่ง;
     break;

case ค่าที่  n:
     คำสั่ง;
     break;

default :
     คำสั่งกรณีไม่ตรงกับค่าใดเลย;
}

ตัวอย่าง

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Random rand = new Random();
int ran = rand.Next(6);
textBox1.Text = Convert.ToString(++ran);
switch (ran)
{
case 1: pictureBox1.Load("one.gif"); break;
case 2: pictureBox1.Load("two.gif"); break;
case 3: pictureBox1.Load("three.gif"); break;
case 4: pictureBox1.Load("four.gif"); break;
case 5: pictureBox1.Load("five.gif"); break;
case 6: pictureBox1.Load("six.gif"); break;
}
}


break   เป็นคำสั่งให้ออกจาก บล็อก switch


แบบฝึก  :

          ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมค้นหาเดือนที่มี 31 วัน  30  วัน  และ 28-29 วัน  นักเรียนออกแบบหน้าจอเอง

string m="jan"  // แก้ไขตามการออกแบบ  เป็นประโยค รับข้อมูล

switch (m) {
  case "jan":
  case "mar" :
  case "jul" :
  case "aug" :
  case "oct" :
  case "dec" :
     MesageBox.Show("This month has 31 days");
     break;
  case "apr" :
  case "jun":
  case "sep" :
  case "nov" :
     MesageBox.Show("This month has 30 days");
     break;
   case "feb" :
          MesageBox.Show("This month has 28-29 days");
          break;
   default :
      MesageBox.Show("Unknown");
          break;
}
loop


loop  ประกอบด้วยคำสั่ง   3 รูปแบบ คือ
  • for
  • while
  • do .... while
คำสั่ง  for

รูปแบบ

for (ตัวแปร=ค่าเริ่มต้น; เงื่อนไข; การเปลี่ยนค่าตัวแปร){
       คำสั่ง
}

ตัวอย่าง

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
   for (int i = 1; i <= 10; i++)
   {
      textBox1.Text += "" + i + "\r\n";
    }
textBox1.Text += "++++++++++++++++" + Environment.NewLine ;

}

แบบฝึก :

1. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมนับเลขจำนวนคู่  จาก 2 -100
2. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมนับเลขจำนวนคี่  จาก 1 -99
3.  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมนับเลขถอยหลังจาก 30 - 1

Comments