กิจกรรมการเรียน#3(Control Statement)

control  statement

 

 

Selection statement    ประกอบด้วยคำสั่ง switch...case

Iteration  Statement    ประกอบด้วยคำสั่ง  while  do   for

Jump  statement    ประกอบด้วยคำสั่ง  break  continue         return   throw


Selection  statement 

 if

 

       if  (เงื่อนไข )

              {

                  คำสั่ง

               }

ตัวอย่าง

If (y==0)  {

   MessageBox.Show("The divider can't be Zero");

}

if (x>0) && (y!=0)) {

z=x/y;

}

ดูตัวอย่าง

แบบฝึก 

           ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมที่  button  รับค่าาง textbox  หากเป็น  1 ให้แสดงผลที่  label  คำว่า  เพศชาย


if .... else


 if (เงื่อนไข 1) {
    คำสั่งตรงตามเงื่อนไข;
}
else {
  คำสั่งที่ไม่่ตรงเงื่อนไข;
}if (textbox1.text=="1") {
  label1.text="เพศชาย";
 }
 else  {
 label1.text="เพศหญิง";
 }

แบบฝึกที่    1  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม  เพื่อหาค่า z  เมื่อ  x>=y  ให้คำนวณ z=x-y แต่ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข z=y-x

แบบฝึกที่  2  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม เมื่อป้อนเลขจำนวนเต็มใด  ๆ   แล้วให้วิเคราะห์ว่าเป็นเลขจำนวนคู่ หรือเป็นเลขจำนวนคี่


 else if


 if (เงื่อนไข 1 ) {
     คำสั่ง
}
else if (เงื่อนไข 2) {
     คำสั่ง
}
else if (เงื่อนไข 3) {
      คำสั่ง
}

// เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....if (x<0) {
messagebox.show("x is negative');
}
else if (x>0) {
messagebox.show("x is positive");
}
else if (x==0) {
messagebox.show("x is zero");
}

ดูตัวอย่าง

แบบฝึก  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมตัดเกรด

 100  -   80    grade    a
 79   -    70    grade    b
 69   -    60    grade    c
 59   -    50    grade    d
 0     -    49    grade    F


if  ซ้อน


  if (เงื่อนไข 1 ) {

 ............
 ............

 if (เงื่อนไข 2) {

 .............
 .............

 if (เงื่อนไข 3 ){

 ..............
 ..............

     }
   }
 }

ตัวอย่าง

 int  x =  1;
 int  y = 2;
 if (y !=0) {
     if (x >y) {
        messagebox.show("x/y = "+ (x/y));
    }
    }
    else {
      messagebox.show("The divider can't be zero");
      }

ดูตัวอย่าง

แบบฝึก  ให้เขียนโปรแกรมเพื่อหา  leap year

algorithm :  เป็นปีที่หาร 100 ไม่ลงตัว แต่หาร 4 ลงตัว
                         มิฉะนั้น ต้องหาร 400 ลงตัว

source code :

bool  isleapyear;
int year =2008;
if(.......){
    if(.......){
    isleapyear=true;
    }
    else {
    isleapyear=false;
    }
}

else if (.........){
isleapyear=true;
}
else {
isleapyear=false;
}

if(isleapyear==true) {
messagebox.show("ปี"+ year +"เป็นปี leap year");
}
else {
messagebox.show(
"ปี"+ year +"ไม่เป็นปี leap year");
}

ċ
check_no.rar
(33k)
นายอำนาจ มณีดุลย์,
27 ก.ค. 2553 10:03
ċ
grade.rar
(32k)
นายอำนาจ มณีดุลย์,
27 ก.ค. 2553 19:32
ċ
if_1.rar
(34k)
นายอำนาจ มณีดุลย์,
27 ก.ค. 2553 09:51
ċ
nest_if.rar
(33k)
นายอำนาจ มณีดุลย์,
27 ก.ค. 2553 10:10
Comments