ง 31220 การโปรแกรม C#

คำอธิบายรายวิชา :=

                    ศึกษาโครงสร้างภาษา C# เกี่ยวกับ namespace class method function  ศึกษาปุ่ม control events ศึกษาการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ   โปรแกรมแบบเงื่อนไข  โปรแกรมแบบวนซ้ำ  ศึกษาตัวแปร  กราฟฟิก
                   สามารถเขียนโปรแกรมโดยนำเครื่องมือภาษามาเขียน  แบบลำดับ แบบเงื่อนไข  แบบวนซ้ำ  นำไปสู่การสร้างโครงงานขนาดเล็กได้
                   มีความตั้งใจ เสียสละ ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์  เคารพในความเป็นชาติ