ง 21220 การเขียนโปรแกรม DEV C

คำอธิบายรายวิชา  :-

                   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี  หลักการเขียนโปรแกรม  องค์ประกอบของภาษาซี  คำสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล  คำสั่งควบคุมในการทำงาน  ตัวแปร Array  ฟังก์ชัน (Function)  
                   สามารถเขียนโปรแกรมตามหลักการภาษาซี เขียนการแสดงผลและการรับข้อมูล การควบคุมในการทำงาน การสร้างตัวแปร  และการประยุกต์การเขียนโปรแกรม
                   มีความกระตือรือล้นต่อการเรียนรู้ มีจิตสำนึกต่อการรับผิดชอบงาน สังคม ตรงต่อเวลา  และรับผิดชอบต่องานที่ทำ


หน่วยการเรียนรู้ :-
    หน่วยที่ 1 แนะนำภาษาซี แนะนำภาษา dev_c
    หน่วยที่ 2 หลักการเขียนโปรแกรม
    หน่วยที่ 3 ตัวแปรของภาษาซี
    หน่วยที่ 4 คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูล
    หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมการทำงาน
    หน่วยที่ 6 ตัวแปร array
    หน่วยที่ 7 ฟังก์ชั่น
    หน่วยที่ 8 โครงงานการเขียนโปรแกรมภาษาซี


โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน
(นักเรียนสามารถดาวน์โหลดและนำไปติดตั้งได้จากที่นี้)บทเรียนภาษา C

เนื้อหาที่เรียน :-


    คำสั่งควบคุมการทำงาน
    ตัวแปร array
    ฟังก์ชั่น
    โครงงานการเขียนโปรแกรมภาษาซี

กิจกรรมการเรียนรู้ :-

หน้าเว็บย่อย (1): ง 31220 การโปรแกรม C#