นักเรียนแก้ มส

แก้ตัวนักเรียนติด มส. ม.5/19  ภาษาจาวา

นายคมกริช   คะแนนเก็บ 36  คะแนน  คะแนนเก็บที่ขาด 10 คะแนน เวลาเรียนที่ขาด 2 คาบเพื่อครบ ร้อยละ 80 ได้สอบ final ไว้แล้วได้คะแนน____17________คะแนน
นายวีรพงษ์   คะแนนเก็บ  32  คะแนน  คะแนนเก็บที่ขาด 10 คะแนน เวลาเรียนที่ขาด 4 คาบเพื่อครบ ร้อยละ 80 ได้สอบ final ไว้แล้วได้คะแนน____ขาดสอบ________คะแนน
นายประชา    คะแนนเก็บ  32  คะแนน คะแนนเก็บที่ขาด 10 คะแนน เวลาเรียนที่ขาด 4 คาบเพื่อครบ ร้อยละ 80 ได้สอบ final ไว้แล้วได้คะแนน____15________คะแนน

การดำเนินการแก้ มส. ของนักเรียนกลุ่มนี้ให้ดำเนินการดังนี้
1. ทำรายงานเรื่อง for loop while loop มา 1 paper เพื่อให้เวลาเรียนครบ สำหรับ คมกริช
    ทำรายงานเรื่อง if  switch for loop while loop มา 1 paper เพื่อให้เวลาเรียนครบ สำหรับ     วีรพงษ์และประชา  ส่งเป็นรายงาน ณ ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
2. ทดสอบเก็บคะแนนเพิ่ม  10  คะแนน
3. วีรพงษ์ต้องมาสอบ paper final คะแนนเต็ม 20 คะแนน

แบบทดสอบ  เก็บคะแนน  10  คะแนน


นักเรียนทำรายงานโดยคลิกที่เรายการตามรายชื่อ  ทดสอบคลิกตามรายการตามรายชื่อ และสอบปลายภาค คลิกทีรายการตามรายชื่อ


ชื่อนักเรียน
5/19


กิจกรรม

ทดสอบ 10 คะแนน

 สอบปลายภาค
 คมกริช ทำรายงานเก็บเวลาเรียน ทดสอบ
 วีรพงษ์ ทำรายงานเก็บเวลาเรียน ทดสอบ สอบปลายภาค
 ประชา ทำรายงานเก็บเวลาเรียน ทดสอบ

วีรพงษ์ส่งคำร้องขอสอบแก้ตัวแล้ว  ให้รายงานตัว ติดต่อกับครู คลิกและพิมพ์  มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์และไม่ได้ติดต่อครู
คมกริชและประชายังไม่ได้รัองคำร้องขอแก้ มส
(21 มีนาคม 2558)  หาดใหญ่


เรียนซ้ำแก้ตัวนักเรียน ม.6  วิชาประมวลผลข้อมูล
ขอให้นักเรียนดำเนินการให้เสร็จภายในเช้าวันศุกร์  ครูจะได้ดำเนินการส่งผลคะแนน 

คะแนนเก็บ 100 คะแนน เฉลี่ยโดยคูณด้วย 0.8 ของคะแนนที่ทำได้

คะแนนดิบ ได้  96  คะแนน สรุปเป็นคะแนนเก็บได้ 76.8  คะแนน (เศษเกิน0.5 ปัดขึ้น)
คะแนนสอบ final ข้อ 1 ได้ 8 คะแนน ผิดกราฟเพราะให้ทำกราฟจากเกรด
คะแนนสอบ final ข้อ 2 ได้ 10 คะแนน นักเรียนสามารถแก้ปัญหาคะแนนรวมได้ และสามารถเลือกใช้ function vlookup ในการค้นหาข้อมูลได้
ทั้ง 2 ข้อ นักเรียนสามารถทำงานตรงตามโจทย์คือให้คำนวณข้ามแผ่นงาน

ส่งผลคะแนนวันนี้ตอนเช้า

รวมคะแนน final  18  คะแนน  คะแนนที่ทำได้ทั้งหมด  95  คะแนน  เกรด A
แสดงเวลาเรียนที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม_____38_________คาบ 

มีผิดที่กลุ่ม 4 การหาผลรวม ดังนี้

=6+L7+L8+L9+L10+L11+L12+L13+L14+L15+L16+L17+L18+L19+L20+L21


เนื้อหาวิชาที่สอน 

เนื้อหารายวิชาการเขียนโปรแกรม C# ง 31220
ง 31220  การเขียนโปรแกรมภาษา C#  ชั้น ม.5 (เพิ่มเติม)http://amnard.hatyaiwit.ac.th/Student.pdf
บทเรียนเขียนโปรแกรม php http://www3.hatyaiwit.ac.th/amnard/curr_php/
บัญชีรายชีนักเรียนที่เรียนวิชาครูอำนาจ  จำนวน  3  รายวิชา


อบรม google apps for education
3. สร้างปฏิทิน
4. สร้าง drive เก็บข้อมูล
4. สร้างเอกสาร
5. สร้าง spreadsheet
6. สร้าง presentation
7. สร้าง classroom
8. สร้าง form ร่วมตัวเสริม flubaroo
9. นำทุกอย่างจากข้อ 1 ถึง 8 มาสร้าง เป็น google site