รูปถ่ายในชั้นเรียนและสัมมนา Class Photos


ตอนนี้ยังไม่มีการใส่รูปใดๆ เพราะยังเป็นช่วงแรกๆ นักศึกษาสามารถส่งรูปถ่ายในห้องเรียน หรือทัศนศึกษาของนักศึกษาได้เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาและผู้อื่นที่สนใจ