มอบหมายงานสัปดาห์ที่ 2 (ชิ้นที่ 2)

โพสต์24 มิ.ย. 2553 01:41โดยนายอำนาจ มณีดุลย์
ให้นักศึกษาทุกกลุ่มเขียนแผนการจัดสัมมนา และกำหนดการสัมมนาของนักศึกษา ตามเรื่องที่ได้กำหนดหัวข้อขึ้น พร้อมทั้งรูปแบบและกระบวนการการจัดสัมมนา ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมที่ใช้ในการสัมมนา ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 

ตัวอย่างกำหนดการการจัดสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเรื่อง "............................."
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันอังคารที่............................ ห้อง .........  อาคาร......
    08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนรับเอกสาร
    09.00 - 09.20 น.     คณบดีกล่าวเปิดการสัมมนา
    09.20 - 09.50 น.     กล่าวนำและบรรยายเรื่อง................................
                                    โดย...........................................
    09.50 - 10.20 น.     สาธิตการ.....................................................
                                    โดย...........................................
    10.20 - 10.35 น.     พักรับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ
    10.35 - 11.20 น.     เสวนาเรื่อง...................................................
                                    โดย............................................
    11.20 - 11.40 น.     ตอบข้อซักถาม
    11.40 - 11.50 น.     มอบของรางวัล
    11.50 - 12.00 น.     ประธานปิดการประชุม

Comments