มอบหมายงานสัปดาห์ที่ 2 (ชิ้นที่ 1)

โพสต์23 มิ.ย. 2553 21:04โดยนายอำนาจ มณีดุลย์
นักศึกษาทุกคนในกลุ่มสัมมนาที่ได้หัวข้อแล้วให้หาเอกสารอ้างอิง และข้อมูลประกอบส่งที่เลขานุการกลุ่มเป็นผู้รวบรวม และให้เลขานุการกลุ่มทำเป็นบันทึกเพื่อเเก็บเป็นหลักฐานประกอบตอนส่งรูปเล่มสัมมนา โดยทำเป็นตารางในลักษณะตามตัวอย่างเป็นรายสัปดาห์ เช่น

วันที่ 22 มิถุนายน 2553
 ลำดับที่  ชื่อเอกสารประกอบ
 ประเภทเอกสาร  ผู้นำส่ง
       
       

Comments