มอบหมายงานครั้งที่ 1 (ชิ้นที่ 2)

โพสต์7 มิ.ย. 2553 09:26โดยนายอำนาจ มณีดุลย์
ทุกกลุ่มส่งรายงานการประชุมของกลุ่มในแต่ละสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ โดยทุกสัปดาห์จะให้เวลาท้ายชั่วโมงเพื่อให้นักศึกษาประชุมกลุ่ม ในกรณีที่มีสัปดาห์ใดก็ตามที่ไม่มีการเรียนการสอนให้นักศึกษานัดประชุมนอกเวลาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อประชุมกลุ่มกันเอง ดังนั้นนักศึกษาทุกกลุ่มจะต้องส่งรายงานการประชุมทุกสัปดาห์

รายงานการประชุมจะต้องส่งภายในวันที่นักศึกษาเรียนเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะตัดคะแนนกลุ่มวันละ 1 คะแนน เพราะฉะนั้นหากวันใดที่ เลขานุการกลุ่มไม่สามารถมาเรียนได้ ให้ประธานกลุ่มมอบหมายสมาชิกในกลุ่มเพื่อเป็นเลขานุการกลุ่มเป็นคราวๆ ไป

หากเอกสารรายงานการประชุมไม่ครบ ขาด 1 ครั้ง ปรับ 10% ของคะแนนเก็บทั้งหมด
Comments