การบ้านและมอบหมายงาน Homework Assignments

มอบหมายงานสัปดาห์ที่ 2 (ชิ้นที่ 2)

โพสต์24 มิ.ย. 2553 01:41โดยนายอำนาจ มณีดุลย์

ให้นักศึกษาทุกกลุ่มเขียนแผนการจัดสัมมนา และกำหนดการสัมมนาของนักศึกษา ตามเรื่องที่ได้กำหนดหัวข้อขึ้น พร้อมทั้งรูปแบบและกระบวนการการจัดสัมมนา ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมที่ใช้ในการสัมมนา ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 

ตัวอย่างกำหนดการการจัดสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเรื่อง "............................."
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันอังคารที่............................ ห้อง .........  อาคาร......
    08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนรับเอกสาร
    09.00 - 09.20 น.     คณบดีกล่าวเปิดการสัมมนา
    09.20 - 09.50 น.     กล่าวนำและบรรยายเรื่อง................................
                                    โดย...........................................
    09.50 - 10.20 น.     สาธิตการ.....................................................
                                    โดย...........................................
    10.20 - 10.35 น.     พักรับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ
    10.35 - 11.20 น.     เสวนาเรื่อง...................................................
                                    โดย............................................
    11.20 - 11.40 น.     ตอบข้อซักถาม
    11.40 - 11.50 น.     มอบของรางวัล
    11.50 - 12.00 น.     ประธานปิดการประชุม

มอบหมายงานสัปดาห์ที่ 2 (ชิ้นที่ 1)

โพสต์23 มิ.ย. 2553 21:04โดยนายอำนาจ มณีดุลย์

นักศึกษาทุกคนในกลุ่มสัมมนาที่ได้หัวข้อแล้วให้หาเอกสารอ้างอิง และข้อมูลประกอบส่งที่เลขานุการกลุ่มเป็นผู้รวบรวม และให้เลขานุการกลุ่มทำเป็นบันทึกเพื่อเเก็บเป็นหลักฐานประกอบตอนส่งรูปเล่มสัมมนา โดยทำเป็นตารางในลักษณะตามตัวอย่างเป็นรายสัปดาห์ เช่น

วันที่ 22 มิถุนายน 2553
 ลำดับที่  ชื่อเอกสารประกอบ
 ประเภทเอกสาร  ผู้นำส่ง
       
       

มอบหมายงานครั้งที่ 1 (ชิ้นที่ 2)

โพสต์7 มิ.ย. 2553 09:26โดยนายอำนาจ มณีดุลย์

ทุกกลุ่มส่งรายงานการประชุมของกลุ่มในแต่ละสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ โดยทุกสัปดาห์จะให้เวลาท้ายชั่วโมงเพื่อให้นักศึกษาประชุมกลุ่ม ในกรณีที่มีสัปดาห์ใดก็ตามที่ไม่มีการเรียนการสอนให้นักศึกษานัดประชุมนอกเวลาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อประชุมกลุ่มกันเอง ดังนั้นนักศึกษาทุกกลุ่มจะต้องส่งรายงานการประชุมทุกสัปดาห์

รายงานการประชุมจะต้องส่งภายในวันที่นักศึกษาเรียนเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะตัดคะแนนกลุ่มวันละ 1 คะแนน เพราะฉะนั้นหากวันใดที่ เลขานุการกลุ่มไม่สามารถมาเรียนได้ ให้ประธานกลุ่มมอบหมายสมาชิกในกลุ่มเพื่อเป็นเลขานุการกลุ่มเป็นคราวๆ ไป

หากเอกสารรายงานการประชุมไม่ครบ ขาด 1 ครั้ง ปรับ 10% ของคะแนนเก็บทั้งหมด

มอบหมายงานครั้งที่ 1 (ชิ้นที่ 1)

โพสต์7 มิ.ย. 2553 09:20โดยนายอำนาจ มณีดุลย์

นักศึกษาทุกคนในกลุ่มสัมมนาค้นหาหนังสืออ้างอิงสำหรับสนับสนุนหัวข้องาน สัมมนาที่นักศึกษาเลือกทำอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น (ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ บทความ สื่อภาพ สื่อวิดิทัศน์ หรือเอกสารจากอินเตอร์เน็ท)

ส่งที่เลขานุการกลุ่มในสัปดาห์ที่ 2 เมื่อเลขานุการกลุ่มรวบรวมแล้วมอบให้หัวหน้า

หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม พิจารณาคัดเลือกเอกสารที่จะนำมาใช้ประโยชน์สูงสุด 3 รายการ


1-4 of 4